Handelsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser for Interlux Professional ApS

Anvendelse;

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser for Interlux Professional ApS (herefter benævnt ‘Interlux’) er gældende for salg af enhver ydelse fra Interlux, medmindre de udtrykkeligt er fraveget eller modificeret ved anden skriftlig aftale. Kundens angivelse af særlige eller generelle vilkår i udbudsmateriale, ordre, accept, købsbetingelser m.v. anses ikke for en fravigelse af disse vilkår, medmindre Interlux skriftligt har accepteret fravigelserne.


Interlux Professional ApS( Interlux)  tilbyder en  web shop for  business to business-formal ( ”www. Interlux.dk”) hvor erhvervsdrivende kan foretage online indkøb i erhvervsøjemed. Når indkøb foretages via Interlux `s hjemside accepterer du, at disse salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelser”) finder anvendelse, samt at du er erhvervskunde.


Tekniske oplysninger, vejledning m.v.

Produktinformationer, illustrationer, tegninger og oplysninger om tekniske data, som f.eks. mål, effekt og lignende i brochurer og andet salgsmateriale m.v. er kun vejledende.


Interlux s oplysninger er kun bindende, når særskilt skriftlig garanti er ydet for disse som et led i aftalen.


Kunden har det fulde ansvar for udvælgelsen af ydelsen, herunder for at Kunden kan opnå de forventede resultater og funktionalitet, samt at ydelsen kan fungere i Kundens eksisterende eller påtænkte driftsmiljø.


Bestilling, priser og betaling;

Der er først indgået en bindende aftale med Interlux, når du har modtaget en ordrebekræftelse fra Interlux.


Prisen for varerne følger Interlux ‘s gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Interlux bekræfter ordren. Annoncerede priser er angivet eksklusiv moms og levering, medmindre andet specifikt fremgår. Der tages forbehold for prisændringer.


Betaling kan ske via bankoverførsel samt med de på bestillingssitet angivne kredit- og betalingskort. Betaling kan også ske kontant i Interlux ‘s fysiske butik. 


For varer, der købes på kredit, skal betaling ske på forfaldsdatoen som angivet i fakturaen, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt. Alle udstående fakturaer vil automatisk betragtes som forfaldne, såfremt der sker betalingsmisligholdelse med en enkelt faktura. Interlux er berettiget til at videregive kundekreditoplysninger til relevante kreditoplysnings bureauer, Interlux  forbeholder sig ligeledes retten til at anmode om en kreditvurdering hos et relevant kreditoplysningsbureau, såfremt der anmodes om kredit, samt til at validere oplysninger om leveringsadresse, kreditkortindehaver mv.


Efter forfald forrentes Interlux ‘s krav med 2 % pr. måned. Køberen kan ikke modregne i Interlux ‘s betalingskrav, og reklamation over forsinkelse, mangler mv. fritager ikke køberen fra betaling ved forfald.


BANK OPLYSNINGER: Jyske Bank Reg.nr. 5066 konto.nr. 1210596

 

Ejendomsforbehold

Interlux har ejendomsretten til enhver leverance, indtil den fuld købesum med tillæg af eventuelle renter og omkostninger er betalt.


Levering og leveringstid

Leveringsklausulen er ex works, medmindre andet er udtrykkeligt skriftligt aftalt. Leveringstidspunkter er anslået efter bedste skøn og er ikke bindende for Interlux, medmindre et fast leveringstidspunkt er udtrykkeligt aftalt.


Et udtrykkeligt fast leveringstidspunkt udskydes med det antal dage, som måtte gå fra aftalens indgåelse og indtil det tidspunkt, hvor Interlux har modtaget samtlige tekniske specifikationer og andre nødvendige informationer fra Kunden og denne i øvrigt har opfyldt alle nødvendige formaliteter og/eller aftalte vilkår. Kan levering som følge af Kundens forhold ikke gennemføres, henstår varerne for Kundens regning og risiko på Interlux lager. Interlux er berettiget til at opkræve lagerleje, få dækket omkostninger m.v. Såfremt der indtræder forsinkelse, som Interlux bærer ansvaret for, er Kunden berettiget til ved skriftlig meddelelse til Interlux at kræve levering, dog betinget af, at Kunden fastsætter en endelig frist på minimum 20 arbejdsdage, inden for hvilken levering skal ske, med angivelse af, at Kunden agter at hæve handlen, hvis levering ikke sker inden for fristen. Kun såfremt levering ikke sker inden for denne frist, er Kunden berettiget til at hæve aftalen. Udover den nævnte hæve beføjelse har Kunden ingen andre misligholdelsesbeføjelse ved forsinkelse og kan derfor eksempelvis ikke rejse krav om erstatning af nogen art, herunder for driftstab og lignende, som følge af den indtrådte forsinkelse.


Fortrydelsesret, annullering, reklamation og garanti;

Når Interlux har udstedt en ordrebekræftelse og varerne er blevet afsendt, kan ordren ikke ændres eller annulleres, medmindre dette er godkendt skriftligt af Interlux. 


Interlux tilbyder 14 dages fortrydelsesret fra levering, forudsat at varen tilbageleveres ubrugt og er i original, uåbnet emballage. Omkostninger til tilbageforsendelse skal afholdes af køber og er Interlux uvedkommende.


Køber skal undersøge alle varer ved leveringen. Hvis der opdages en fejl eller mangel, som ønskes påberåbt, skal den straks meddeles skriftligt til Interlux. Hvis en fejl eller mangel, som er opdaget eller burde have været opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Interlux, kan den ikke senere gøres gældende.


Interlux forbeholder sig retten til selv at vurdere og afgøre, hvordan en fejl eller mangel skal afhjælpes


Kunden kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende, end hvad der fremgår af overstående og kan derfor eksempelvis ikke rejse krav om erstatning af nogen art, herunder driftstab, avancetab, følgeskader eller andre indirekte tab.


Interlux giver kunden garanti svarende til den, som Interlux har modtaget fra Interlux ‘s underleverandør/ producent. Der henvises til de enkelte underleverandørers/producenters til enhver tid gældende garanti-bestemmelser. Interlux yder uanset foranstående 12 måneders garanti mod fabrikations-fejl. Der ydes ikke anden garanti fra Interlux side, med mindre dette er udtrykkeligt skriftligt aftalt.


Produktansvar

For produktansvar er Interlux ansvarlig i henhold til de bestemmelser i produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale. Interlux fraskriver sig ansvar for produktskader på et hvert andet grundlag. Produktansvaret kan beløbsmæssigt ikke overstige dækningen på Interlux produktansvarsforsikring. Kunden er forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at meddele Interlux, såfremt Kunden bliver bekendt med, at der er indtrådt en skade forårsaget af det det købte, at tredjemand påstår, at der er indtrådt en sådan skade, eller at der er fare for, at der vil indtræden sådan skade.


I den udstrækning Interlux måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er Kunden forpligtet til at holde Interlux skadesløs


i samme omfang, som Interlux  s ansvar er begrænset i henhold til nærværende pkt.


Begrænset hæftelse;

Interlux hæfter, uanset på hvilket grundlag et krav rejses og uanset graden af uagtsomhed, ikke for indirekte tab eller følgeskader som eksempelvis driftstab, avancetab, tab af forventet besparelse og lignende.


Interlux s ansvar for ethvert tab eller skade er beløbsmæssigt begrænset til det beløb, Kunden har erlagt for den ydelse(eller mangel på samme), hvorpå kravet baseres.


Force majeure

Interlux er ikke ansvarlig overfor Kunden, når følgende omstændigheder indtræder efter Aftalens indgåelse og hindrer eller udsætter opfyldelsen af Aftalen: krig og mobilisering, oprør og uroligheder, terroraktioner eller risiko herfor, naturkatastrofer, strejker og lockouts, vareknaphed, mangler eller forsinkelse ved leverancer fra underleverandører, brand, manglende transportmuligheder, valutarestriktioner, import- og eksportrestriktioner, dødsfald, sygdom


eller fratræd en af nøglepersoner eller andre omstændigheder, som Interlux ikke er direkte herre over. I dette tilfælde er Interlux berettiget til at udskyde levering, indtil opfyldelseshindringen er ophørt eller alternativt ansvarsfrit annullere aftalen helt eller delvist.


Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem Interlux og Kunden skal afgøres efter Dansk ret